facebook pixel


GENERALE VERKOOPVOORWAARDEN1. Voorwerp en afdwingbaarheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna « AV ») regelen de relatie tussen OneHouseStand, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Drève Richelle 161 M, 1410 Waterloo, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Nijvel) onder nummer 648.629.595 (hierna « OneHouseStand ») en haar klanten (hierna de « Klanten »).

OneHouseStand biedt, via haar website haar Klanten, de verhuur van panden waarnaar op de website wordt verwezen, aan om daarop evenementen (het « Evenement ») te organiseren namens en voor rekening van de Klanten. OneHouseStand biedt de klanten ook de mogelijkheid om diensten gerelateerd aan het georganiseerde evenement te boeken (catering, entertainment, …).

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze AV van toepassing op alle goederen en diensten, offertes, bestellingen, overeenkomsten en facturen die door OneHouseStand worden geleverd. OneHouseStand is alleen gebonden aan de specifieke overeenkomsten die het heeft gesloten en door deze AV. De toepassing van enige andere bepaling is uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor de algemene voorwaarden van de Klant evenals voor elke schriftelijke communicatie of onderhandeling voorafgaand aan de aanvaarding van een bestelling.

2. Offerte en aanbod

Elk Evenement georganiseerd door OneHouseStand zal het voorwerp uitmaken van een offerte die is opgesteld op basis van de verklaringen van de Klant waarin zal worden opgenomen:

(i) het door de Klant gekozen pand,
(ii) het soort georganiseerde evenement (verjaardag, bedrijfsreceptie, …) (hierna het « Type van Evenement »),
(iii) de data van het Evenement,
(iv) het aantal aanwezigen op het Evenement,
(v) indien van toepassing, de cateraar en/of diensten waarnaar worden verwezen en gekozen door de Klant,
(vi) de gedetailleerde prijs, evenals data, en het aantal gasten. De offerte wordt opgemaakt op basis van de verklaringen van de Klant die de juistheid ervan bevestigt.

Alle aanvullende diensten die door de Klant worden aangevraagd en die niet werden opgenomen in de offerte, zullen het voorwerp vormen van een bijkomstige facturering.

De offertes en aanbiedingen opgemaakt door OneHouseStand zijn slechts indicatief en zijn altijd herroepbaar. Hun duur en geldigheid is beperkt tot 5 dagen, behalve zoals uitdrukkelijk anders toegestaan door OneHouseStand.

3. De sluiting van de overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de Klant – of diens daartoe bevoegde vertegenwoordiger – van een aanbod of offerte in overeenstemming met artikel 2 van deze AV (de « Overeenkomst »). Na aanvaarding van een aanbod of offerte zal OneHouseStand een daartoe gerelateerde bestelbon uitgeven. Als de feitelijke levering plaatsvindt vóór de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de Klant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten op de werkelijke leveringsdatum.

De ontvangst van het totale bedrag inclusief alle belastingen houdt eveneens een verbintenis in van OneHouseStand waardoor de Overeenkomst alsdan wordt geacht te zijn gesloten op de datum van ontvangst.

4. Boekingsvoorwaarden

De Klant gaat akkoord, op het moment van de boeking, met een maximumaantal gasten dat deelneemt aan het Evenement.

De Klant bevestigt dit schriftelijk aan OneHouseStand en uiterlijk 96 uur voor aanvang van het Evenement wordt het aantal gasten definitief vastgelegd door de Klant.

Het maximumaantal gasten in een pand wordt vermeld op de website van OneHouseStand, de Klant kan in geen geval dit maximumaantal overschrijden. Als het aantal gasten het maximumaantal zoals vermeld op de website overschrijdt zal OneHouseStand de Klant een wijziging van pand voorstellen. Als de Klant niet akkoord gaat met deze wijziging van pand, zal de Overeenkomst worden geannuleerd in overeenstemming met artikel 8 van de AV.

Als het aantal gasten minder dan 96 uur vóór het Evenement verandert, krijgen de geannuleerde gasten 100% korting en worden de toegevoegde gasten aan 150% berekend.

Als het aantal gasten meer dan 96 uur vóór het Evenement verandert, krijgen de geannuleerde gasten 50% korting en worden de toegevoegde meer aan 100% berekend.

5. Externe Diensten

OneHouseStand is ertoe bevoegd om beroep te doen op derden (d.w.z. leveranciers en/of onderaannemers) in het kader van aanvullende diensten die aan de Klanten worden aangeboden voor de organisatie van hun Evenementen.

De diensten waarop deze AV van toepassing zijn, zijn vermeld op de website van OneHouseStand. De beschikbaarheid van de diensten van deze externe dienstverleners is onderhevig aan de beschikbaarheid van deze externe dienstverleners.

Elke bestelling van de Klant voor aanvullende externe diensten, die niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, geeft aanleiding tot het opstellen van een door de Klant geschreven order of een orderbevestiging door OneHouseStand. De gehele of gedeeltelijke annulering of wijziging van deze aanvullende bestelling door de Klant, voor zover deze plaatsvindt na het sluiten van de Overeenkomst, is enkel mogelijk mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OneHouseStand.

De diensten worden zo nauwkeuring mogelijk beschreven en voorgesteld op de website van OneHouseStand. OneHouseStand kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of nalatigheden in de voorstelling van de diensten van externe dienstverleners.

OneHouseStand kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming door een externe dienstverlener van zijn prestaties (onbeschikbaarheid van de gereserveerde plaatsen, afwezigheid van de cateraar, …).

Desalniettemin verbindt OneHouseStand zich ertoe haar best te doen om andere beschikbare dienstverleners voor te stellen waarvan de criteria zo dicht mogelijk liggen bij de initiële diensten, binnen de grenzen van het bestaande aanbod op het OneHouseStand-platform.

De Klant is vrij om de door OneHouseStand voorgestelde alternatieven af te wijzen of te aanvaarden.

Indien de Klant weigert, verbindt OneHouseStand zich ertoe het bedrag te vergoeden dat werd betaald ter bevestiging van de reservering van deze externe diensten, evenals alle andere bedragen die werden betaald voor een gereserveerde dienst die niet is verwezenlijkt. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10, is de totale aansprakelijkheid van OneHouseStand in elke beperkt tot het bedrag van de ontvangen bedragen voor de desbetreffende diensten.

6. Prijs en betaling

Alle prijzen voor aanbiedingen, offertes en/of bestellingen moeten worden geacht in EURO te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door OneHouseStand.

Alle prijzen in aanbiedingen, offertes, schattingen en/of bestelbonnen zijn – voor zover wettelijk toegestaan – uitgesloten van alle belastingen (waaronder btw, verkoopbelasting, belasting op goederen en diensten, etc.), heffingen of douanerechten opgelegd door de belastingdienst (de « Belastingen »). De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen die verband houden met het gebruik van de producten en diensten van OneHouseStand.

De prijzen vermeld in de aanbiedingen, offertes en/of bestelbonnen zijn deze geldend op de dag van het aanbod. De aanbiedingen en offertes van OneHouseStand zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is verstrekt. Elke wijziging daarvan kan resulteren in een prijsherziening. OneHouseStand zal de klant op de hoogte brengen van de factureringsafspraken. Elke factuur moet uiterlijk 96 uur na aanvaarding van het aanbod worden betaald.

Elk evenement die via OneHouseStand georganiseerd wordt en een cateraar dienst en/of bar en/of opbouw/afbraak voorziet via een leverancier die geen partner is van OneHouseStand, zal enkel mogelijk zijn indien de cateraar en/of bar en/of opbouw/afbraak aangesloten wordt aan OneHouseStand. Anders zal de huur voorgelegd worden aan een kurkenrecht van 20 euros excl. BTW per deelnemer.

Bij niet-betaling op de overeengekomen vervaldag worden de verschuldigde bedragen – van rechtswege en zonder ingebrekestelling – verhoogd met moratoire interesten overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast is de klant een forfaitair en onherleidbaar bedrag van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR, verschuldigd – zonder afbreuk te doen aan de in deze AV genoemde moratoire interesten en de eventueel verschuldigde vergoedingen, inclusief juridische kosten. In geval van niet-betaling van een voorschot of een saldo, kunnen diensten, goederen en/of prestaties door OneHouseStand worden ingehouden als waarborg voor de verschuldigde bedragen. Bij niet-betaling op de vervaldag, wordt elke andere schuld tegen de Klant van rechtswege verhaalbaar. Klachten zijn niet van dien aard dat ze de betalingsverplichtingen van de Klant ten aanzien van andere leveringen opschorten. Niettegenstaande de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, rechtvaardigt enige beperking van het krediet van de Klant de uitvoering van waarborgen of een billijke voorafgaande schikking, en dit vóór de uitvoering van de ontvangen bestellingen.

7. Waarborg – plaatsbeschrijving bij binnenkomst en vertrek

OneHouseStand en de Klant stellen samen een plaatsbeschrijving op bij aankomst en een plaatsbeschrijving bij vertrek. De Klant doet een storting op de bankrekening van OneHouseStand van 1.200€ als waarborg. Deze overschrijving moet minstens 96 uren vóór het Evenement worden uitgevoerd. De waarborg zal geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald binnen dertig (30) dagen na het opstellen van de plaatsbeschrijving bij vertrek afhankelijk van eventuele schade die werd vastgesteld tijdens de plaatsbeschrijving bij vertrek en elk bedrag dat nog steeds verschuldigd is aan OneHouseStand.

De Klant verbindt zich ertoe het pand terug te geven in de staat waarin deze hem ter beschikking werd gesteld. Dit omvat het sorteren en verwijderen van alle afval (papier, plastic, glas, enz.) met betrekking tot het Evenement.

Als de Klant een dienstverlener gebruikt zonder via OneHouseStand te passeren, wordt de Klant in geval van niet-verwijdering van het afval een forfaitair bedrag van € 2,50 per gast gefactureerd. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van de waarborg van de klant.

Ingeval van schade aan het pand die door de Klant werd gehuurd, zullen de herstelkosten volledig aan de Klant in rekening worden gebracht, met aftrek van de waarborg die door de Klant is betaald.

In het algemeen zal elk bedrag dat de Klant aan OneHouseStand verschuldigd is voor, zonder dat deze lijst limitatief is, de schade die werd vastgesteld bij de inventaris van de inrichting, de verwijdering van afval in verband met het evenement, de bijkomende diensten die nog niet aan de Klant werden gefactureerd, automatisch worden afgetrokken van de betaalde waarborg. Indien dit bedrag hoger is dan de betaalde waarborgsom, zal het resterende verschil aan de Klant gefactureerd worden.

8. Annulering van de Overeenkomst – Herroepingsrecht

In geval van annulering van het Evenement door de Klant, ongeacht de oorzaak, is het aansprakelijk voor de annuleringskosten die gelijk zijn aan 40% van de totale prijs exclusief alle belastingen van het Evenement, indien de annulering zich voordoet minder dan 96 werkuren vóór de aanvang van het Evenement, zijn de annuleringskosten gelijk aan 100% van de totale prijs inclusief alle belastingen van het Evenement.

Indien al een waarborg werd betaald in overeenstemming met artikel 7, blijft deze verworven door OneHouseStand en zal deze worden afgetrokken van de verschuldigde schadevergoedingen.

In overeenstemming met artikel VI. 53, 12° van het wetboek van economisch recht, heeft de Klant consument niet het herroepingsrecht als bedoeld in artikel VI.47 van het wetboek van economisch recht.

9. Opschorting van verplichtingen en beëindiging van de Overeenkomst

Indien de Klant in gebreke is met de uitvoering van zijn verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de taken die aan OneHouseStand zijn toevertrouwd of het betalen van de facturen in overeenstemming met artikel 6, schort OneHouseStand de uitvoering van haar verplichtingen op zonder dat dit kan worden beschouwd als een beëindiging van de Overeenkomst. Nadat de Klant zijn verplichtingen is nagekomen, is OneHouseStand vrij om zijn contractuele verplichtingen na te komen, onverminderd hierdoor veroorzaakt prijswijzigingen en vertragingen.

Bovendien, bij gebreke van betaling van de Klant binnen 15 dagen na het verzenden van een bericht door OneHouseStand, zal OneHouseStand ervan uitgaan dat de Overeenkomst van rechtswege en lastens de Klant wordt beëindigd. In dit geval is de Klant aansprakelijk voor de annuleringsvergoedingen van het Evenement zoals bepaald in artikel 8.

Indien de Klant voor het Evenement het Type van Evenement dat hij wenst te organiseren wijzigt, behoudt OneHouseStand zich eveneens het recht voor om, , zonder kennisgeving of vergoeding de Overeenkomst te beëindigen indien het nieuwe Type van Evenement een politiek karakter heeft, al dan niet aangegeven, of indien tijdens het Evenement diensten worden georganiseerd waarvan het doel onverenigbaar blijkt te zijn met de bestemming van het gehuurde pand, of in strijd is met de goede zeden of de openbare orde of de reputatie van OneHouseStand kan beschadigen. In dat geval behoudt OneHouseStand zich het recht voor om van de Klant de annuleringskosten te vordere voor het Evenement zoals bepaald in artikel 8.

10. Aansprakelijkheid

A. Aansprakelijkheid van OneHouseStand

OneHouseStand verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om diensten aan te bieden volgens de regels van de kunst en volgens het hoogste niveau van professionaliteit (middelenverbintenis).

OneHouseStand sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade of diefstal binnen of buiten het pand.

De Klant kan zich enkel beroepen op de aansprakelijkheid van OneHouseStand voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van OneHouseStand tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. OneHouseStand kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële, immateriële of lichamelijke schade veroorzaakt door een derde partij, ongeacht of deze derde al dan niet een dienstverlener is op het Evenement, aanbevolen door OneHouseStand of niet. Het is aan de Klant en de dienstverlener om eventueel onderling de voorwaarden van hun relatie overeen te komen, met inbegrip van de kwestie van hun onderlinge aansprakelijkheid. OneHouseStand treedt immers enkel op als tussenpersoon om de Klant in contact te brengen met de dienstverlener en voor de betaling van de dienstverlener. OneHouseStand is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor de vervulling van de verplichtingen van de dienstverlener.

OneHouseStand kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van een klacht van een van de gasten van het Evenement voor seksuele intimidatie, verkrachting of soortgelijk gedrag. De Klant erkent dat hij zelf alle nuttige en noodzakelijke maatregelen en voorzorgen moet nemen om te voorkomen dat dergelijke feiten zich zouden voordoen.

Tenslotte kan OneHouseStand niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, verloren inkomsten, beperkingen bij de productie, administratieve - of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden.

B. Aansprakelijkheid van de klant

De Klant is als enige aansprakelijk voor materiële – en lichamelijke schade die door hem en door de gasten wordt veroorzaakt in het kader van een Evenement.

De Klant verbindt zich ertoe om de naleving van de regels van fatsoen door de gasten van het door hem georganiseerde Evenement te verzekeren en om hen aan deze regels te herinneren. De Klant gaat akkoord met de striktste eerbiediging van de bestemming van het gehuurde pand. De Klant verbiedt dan ook uitdrukkelijk om delen van het gehuurde pand te gebruiken die geen deel uitmaken van de beschrijving van het gehuurde pand en verbindt zich ertoe om de toegang tot deze niet-gehuurde delen te verhinderen.

De klant wordt eraan herinnerd dat geen enkel geluid, door zijn gebruiksduur, herhaling of intensiteit, de rust van de buren kan aantasten. De Klant is als enige aansprakelijk voor de betaling van enige schadevergoeding, overtreding of andere straf in verband met de niet-naleving van de regels van fatsoen. De Klant gaat ermee akkoord om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zijn aansprakelijkheid dekt voor schade aan personen en/of goederen die de Klant of de gasten tijdens het Evenement kunnen veroorzaken.

De Klant verbindt er zich ook toe om in het gehuurde pand geen Type van Evenement te organiseren, die een politiek karakter zou hebben, al dan niet aangegeven, evenals alle diensten waarvan het doel onverenigbaar zou blijken met de bestemming van het gehuurde pand, of in strijd is met de goede zeden of de openbare orde of de reputatie van OneHouseStand kan beschadigen. Bij ontstentenis hiervan, verliest de Klant de waarborg onverminderd het recht voor OneHouseStand om een schadevergoeding te vorderen van de Klant voor de volledige schade.

11. Sabam

Een evenement met een muzikaal karakter moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande verklaring van de Klant aan SABAM, als organisator van het Evenement. Elke overtreding van de SABAM-voorschriften zal aan de Klant toe te rekenen zijn.

De muziekrechten zullen ten laste zijn van de Klant, bovenop de totale kosten van het Evenement zoals berekend en gefactureerd door OneHouseStand.

12. Verbod op roken en koken

In sommige van de panden verhuurd door OneHouseStand is het verboden te roken.

Daarenboven is het om veiligheidsredenen verboden voor de Klant om kooktoestellen naar het pand van het Evenement te brengen.

De Klant verbindt zich ertoe dat diens gasten deze verbodsbepalingen zullen respecteren. Bij ontstentenis hiervan, zullen de sancties voorzien in artikel 7 worden toegepast t.a.v. de Klant indien er schade wordt vastgesteld aan het gehuurde pand.

13. Reclame voor OneHouseStand

OneHouseStand behoudt zich het recht voor om tijdens het Evenement OneHouseStand-banners of andere communicatiemiddelen weer te geven op de locatie van het door de Klant geboekte Evenement.

14. Overmacht

Worden in het algemeen beschouwd als overmacht (of onvoorziene omstandigheden) elke gebeurtenis die losstaat van enige fout van een van de partijen die de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, beperkt of uitstelt, of die leidt tot een onevenredige toename van de verplichtingen van OneHouseStand. Deze gebeurtenissen worden als overmacht beschouwd zelfs als ze voorspelbaar zouden zijn voor zover dat van OneHouseStand niet redelijkerwijs kan worden verwacht dat het daartegen voorzorgsmaatregelen neemt. Deze gebeurtenissen bevrijden OneHouseStand van alle aansprakelijkheid en geven het de mogelijkheid om, naar gelang van het geval, zijn verplichtingen te beperken, de Overeenkomst te beëindigen of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden. De partij die zich op overmacht beroept, zal de andere partij op de hoogte brengen en alle redelijke stappen ondernemen om de tijdelijke overmachtssituatie te verhelpen.

15. Vertrouwelijke informatie

Beide partijen gaan akkoord om de vertrouwelijkheid van alle beschikbare en niet-openbare informatie met betrekking tot het bedrijf en de activiteiten van beide partijen, hun leden, hun leveranciers/onderaannemers of enige andere entiteiten waarmee de partijen zakelijke relaties hebben of met wie zij verbonden zijn, en die kunnen worden verkregen door partijen uit welke bron dan ook of die zijn ontwikkeld op basis van de Overeenkomst te respecteren en te bewaren.

De partijen gaan akkoord om dergelijke informatie vertrouwelijk en discreet te bewaren en dergelijke informatie aan geen enkel individu , bedrijf of onderneming bekend te maken, of (rechtstreeks of onrechtstreeks) gebruik te maken van deze informatie voor eigen voordeel (anders dan in het kader van de Overeenkomst) of ten behoeve van een derde partij, behalve met de schriftelijke toestemming van de andere partij. De informatie is niet vertrouwelijk voor zover dat (i) het deel uitmaakt van het publieke domein zonder dat dit de schuld is van de partij die de informatie ontvangt ; (ii) het gegenereerd werd door de partij die de informatie ontving buiten haar wil om ; (iii) het moet worden bekendgemaakt op basis van de wet, een geldig bevel van een bevoegde rechtbank of autoriteit, en/of (iv) het mag worden bekengemaakt door de partij die de informatie ontving ingevolge een voorafgaande overeenkomst.

De verplichtingen van dit artikel blijven van toepassing ongeacht de ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst tussen de partijen.

16. Bescherming van persoonsgegevens

OneHouseStand heeft het recht om persoonsgegevens m.b.t. de Klant te verzamelen en op te slaan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze gegevens omvatten, zonder dat deze lijst limitatief is, de voor en familienaam, het e-mailadres, de beschrijving van het pand, het BTW-nummer, het ondernemingsnummer, etc.

De Klant heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, om deze te corrigeren en in sommige gevallen om de verwerking ervan te beperken en om verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te verzoeken. De Klant heeft desgevallend ook recht op gegevensportabiliteit.

OneHouseStand is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Klanten bij het gebruik van de diensten die worden aangeboden op het OneHouseStand-platform.

In elk geval zal elke verwerking van persoonsgegevens door OneHouseStand volledig in overeenstemming zijn met het privacy beleid van OneHouseStand en met al zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en de AV.

17. Lidmaatschap programma

a. De Klant die aangesloten is aan het « Cateraar Lidmaatschap Programma » heeft de recht om de locaties die op het platform OneHouseStand staan, te huren en te gebruiken, in overeenkomst met de regels uitgeschreven in deze Generale Voorwaarden, zonder de kurkenrecht van 20€ excl. BTW per deelnemer te moeten betalen of een commissie te moeten overdragen aan OneHouseStand voor het gebruik van deze locaties.

b. Dit recht is strikt beperkt tot de duur van het lidmaatschap van de Klant. Indien de Klant die aangesloten is aan het « Cateraar Lidmaatschap Programma » de regels uitgeschreven in deze Generale Voorwaarden niet respecteert, behoudt OneHouseStand zich het recht om het lidmaatschap van de Klant eenzijdig af te schaffen, zonder dat de Klant een vergoeding van de aansluitingskosten kan eisen.

c. De betaling van de aansluitingskosten zijn definitief en worden niet terugbetaald in geval van annulering van het lidmaatschap door de aangesloten Klant. De voorwaarden van Artikel 8 van deze Generale Voorwaarden zijn enkel geldig in geval van annulering van een evenement en niet voor het « Cateraar Lidmaatschap Programma ».

d. De aangesloten Klant garandeert de nodige verzekeringen te hebben om zijn commerciële activiteit uit te oefenen in locaties aangeboden door OneHouseStand.

e. De aangesloten Klant verbindt zich ertoe om de locaties aangeboden door OneHouseStand niet te gebruiken met voorbijgaan van OneHouseStand en om de eigenaars van deze locaties niet aan te werven voor zijn eigen rekening om deze direct aan zijn klanten aan te bieden met voorbijgaan van OneHouseStand. Deze verbintenis is definitief en zonder limiet in de tijd. Indien er overtreding is van deze clausule, behoudt OneHouseStand zich het recht om een forfaitaire vergoeding van 10.000 EUR op te eisen aan de aangesloten Klant, onverminderd het recht van het Bedrijf om te solliciteren voor complementaire schadevergoeding voor zover de schade ondergaan door het Bedrijf de forfaitaire vergoeding overschrijdt.

18. Ecologie

Voor zover mogelijk, engageert OneHouseStand zich om zijn Zero Waste Boxes gratis ter beschikking te stellen om de voedselverspilling te beperken op evenementen die met OneHouseStand georganiseerd worden. U kunt meer informatie vinden via de volgende link: https://magazine.onehousestand.com/en/2019/03/14/open-letter-to-event-organisers/
De klant die van deze extra gratis dienstverlening niet wilt genieten zal dit per email moeten communiceren aan OneHouseStand. Indien OneHouseStand zijn Zero Waste Boxes niet kan leveren voor een evenement, zal de klant geen vergoeding mogen eisen aan OneHouseStand.

19. Deelbaarheid

Indien enige bepaling of deel van een bepaling van deze AV als ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard door een bevoegde autoriteit of rechtbank, dan heeft die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op andere bepalingen of delen van bepalingen van de AV, de geldig blijven en hun volledig effect behouden.

20. Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Overeenkomst, inclusief deze AV, wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortkomen uit of verband houden met de Overeenkomst of de AV vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbank koophandel van Nijvel.